Comment đã được chuyển đổi ký tự đặc biệt chống tấn công XSS

Tôi là <span class="label label-success">Gialai24h</span>

Comment chưa được chuyển đổi ký tự đặc biệt

Tôi là Gialai24h